Brugerbetingelser

Ved at oprette en prisforespørgsel på fragtopgaver.dk, accepterer du disse brugervilkår. Du opfordres hermed til at læse brugervilkårene og evt. gemme/udskrive dem.

1. Om Fragtopgaver.dk -tjenesten

Fragtopgaver.dk er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod fragtkøbere og transportvirksomheder (Herefter vognmænd), hvor brugerne kan anvende Fragtopgaver.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete specificerede fragt/transport-opgaver og anmelde/vurdere vognmænd.

Vognmænd kan anvende platformen til at afgive tilbud på brugernes forespørgsler.

Fragtopgaver.dk kan overordnet opdeles i to hovedområder:

Brugere samt indhentelse af tilbud
Brugere kan oprette en forespørgsel, hvor de angiver deres stamdata. Oplysningerne bruges alene til at behandle forespørgsler på tilbud.
Brugere der har oprettet en prisforespørgsel kan i samme forbindelse uploade og dele brugernes eget materiale og oplysninger i det omfang, der gives adgang hertil for andre brugere og vognmænd. Denne del indeholder bl.a. et beskedsystem, hvor brugerne kan modtage og afsende beskeder fra/til vognmændene samt uploade materiale og eventuelt billeder af deres gods.

Vognmænd
Vognmændene kan oprette deres egen vognmandsprofil over deres virksomhed hvilket giver dem adgang til at byde på transportopgaver og få tilknyttet brugeranmeldelser efter en udført opgave.

Fragtopgaver.dk screener alle vognmænd før evt. oprettelse og stiller følgende minimumskrav:

  • Vognmanden skal ved ansøgning dokumentere en (i øvrigt ej lovpligtig) godsforsikring eller fragtførerforsikring
  • Vognmanden skal have et CVR/SE nr. hvor virksomheden kategoriseres i ”Normal drift”

2. Din ’brugerprofil’ som fragtkøber

For at kunne bruge Fragtopgaver.dk tjenesten skal du oprette din prisforespørgsel og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn, telefonnummer, e-mail adresse samt eventuelt firmanavn.

Den oprettede opgave kan ses af vognmændene, mens kontaktoplysninger alene kan ses, såfremt du har givet adgang hertil. Dette sker udelukkende, hvis du som bruger accepterer et tilbud fra en vognmand. Herefter vil vognmanden kunne kontakte dig på baggrund af e-mail og telefonnummer.

Oprettelsen er personlig og du må ikke opgive en anden persons e-mail adresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er.

3. Priser og betaling

Oprettelsen af en prisforespørgsel som fragtkøber er gratis. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en eventuel pris herfor særskilt. Et accepteret tilbud, kan til hver en tid aflyses af såvel fragtkøber som vognmand.

Ved enhver forgæves kørsel herunder, men ikke begrænset til, aflysning af opgave efter opgavens start, forkert angivne mål samt afhentnings-/leveringsadresse hhv. tidspunkt på gods i fragtbrevet, hindret adgang til afhentning hhv. levering af gods, opkræves et beløb stort 125 Dkr inkl. moms per påbegyndt kvarter dog maksimalt opgavens accepterede pris hos fragtkøber. Ved hindret adgang til aflæsning af godset, vil vognmanden opbevare dette mod en dagleje på 500 Dkr inkl. moms, som Fragtopgaver.dk ApS vil opkræve direkte af fragtkøber.

4. Deling af indhold – upload af eget materiale

Du har på fragtopgaver.dk mulighed for at uploade dit eget materiale i form af billeder (.jpg|.png|.pdf).

Endvidere accepterer du at fragtopgaver.dk tilsender tilbud til din oplyste e-mail adresse samt SMS til dit oplyste telefonnummer.
Uploader du materiale på tjenesten, skal du sikre dig, at du ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder.

Uploader og deler du materiale, andre har lavet, skal du sikre dig, at du ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, du uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale.

Du må fx ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade fotos, du ikke selv har taget.

Navnligt hvad angår fotos skal du være opmærksom på, at såfremt du uploader og deler fotos af personer, så skal du som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet til at uploade og dele disse fotos med andre.

5. Ansvar for eget indhold

Du har selv rådigheden over dine egne oplysninger og det indhold, du selv vælger at uploade og dele med andre.

Fragtopgaver.dk påtager sig intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

Du indestår selv for, at lovligheden af det materiale, du uploader og deler med andre, herunder indestår du for, at din brug af materialet ikke krænker andre ret-tigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller persondataloven. Skulle fragtopgaver.dk blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand, fordi du ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter du overfor fragtopgaver.dk for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre for fragtopgaver.dk, og du risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshaveren som fragtopgaver.dk.

6. Retningslinjer for brug af fragtopgaver.dk

Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. Fragtopgaver.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten. Fragtopgaver.dk tjenesten er primært til brug for brugeres forespørgsel på evt. fragt af gods du er fragtbetaler for. Det er ikke tilladt for brugerne at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser.

Krænker det materiale, du uploader andres rettigheder fx andres ophavs eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning fx persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder fragtopgaver.dk sig retten til at fjerne/slette sådant materiale efter Fragtopgaver.dk’s eget skøn og uden forudgående advarsel.

Som bruger skal du endvidere holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke.
Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere vognmand eller andre brugere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at vognmænd eller andre brugere ikke overholder disse vilkår, er du velkommen til at kontakte fragtopgaver.dk.

7. Oplysninger til dig på Fragtopgaver.dk

Du accepterer, at fragtopgaver.dk og vognmænd på tjenesten kan sende dig meddelelser via det på tjenesten fungerende beskedsystem samt din angivne e-mail adresse og som SMS til det oplyste telefon nr., ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Fragtopgaver.dk og Fragtopgaver.dk’s samarbejdspartnere.

Den af dig oplyste egen e-mail adresse samt telefonnummer kan alene ses af vognmænd, når du som bruger har accepteret et tilbud fra en vognmand på fragtopgaver.dk. Her vil e-mail adressen og telefonnummer kunne anvendes i forbindelse med aftale indgåelse om udførsel af opgaven.

Fragtopgaver.dk forbeholder sig ret til at bruge din e-mail adresse, telefon nr., og det på tjenesten fungerende beskedsystem til at sende dig besked om, at der er modtaget besked eller tilbud fra en vognmand, vigtig information om tjenesten fx. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v., og fx hvor det på tjenesten integrerede beskedsystem ikke er tilgængelig.

8. Brug af dine oplysninger og dit materiale

Dine stamoplysninger, herunder din e-mail adresse og det materiale du måtte uploade og dele med andre, vil af Fragtopgaver.dk ikke blive overdraget til andre eller af fragtopgaver.dk brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse vilkår.

Ved oprettelse af din forespørgsel og ved upload af materiale accepterer du, at dit materiale gøres tilgængeligt for brugerne på Fragtopgaver.dk’s IT system.

Du accepterer dog ved upload af materiale, at fragtopgaver.dk, vognmænd og de øvrige brugere, du giver adgang til materialet, får ret til at bruge dette materiale som angivet nedenfor under pkt. 9.

9. Rettigheder til Fragtopgaver.dk og indhold på sitet

Fragtopgaver.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til fragtopgaver.dk tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af fragtopgaver.dk i form af bl.a. billeder, fotos m.v.

Fragtopgaver.dk erhverver ingen rettigheder til det materiale, du vælger at uploade, bortset fra en ikke eksklusiv tidsubegrænset brugsret, herunder ret til at gøre materialet tilgængeligt for andre, gennem tjenesten eller på andre måder efter Fragtopgaver.dk’s eget valg.

Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på tjenesten, uanset om dette sker af Fragtopgaver.dk, vognmænd eller andre brugere, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som uploader af og rettighedshaver til materiale på fragtopgaver.dk tjenesten, accepterer du, at dem, du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at fragtopgaver.dk og vognmændene kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt herunder til opfyldelse af dine forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud.

Som bruger af tjenesten må du bruge det materiale, der af fragtopgaver.dk og andre stilles til rådighed på tjenesten til egne private formål, herunder til egen privat brug indenfor husstanden.

Du må således ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for dig på tjenesten, og du må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet.

Ønsker du at bruge materialet til andet og mere end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra dem, der ejer rettighederne til materialet.

10. Persondata

Når du opretter en forespørgsel på fragtopgaver.dk tjenesten, indsamler og opbevarer fragtopgaver.dk de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendig for at kunne administrere din brug af tjenesten.

På fragtopgaver.dk tjenesten anvendes også såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor fragtopgaver.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit brugernavn.

I forbindelse med besøg på tjenesten registreres og opbevares den anvendte IP-adresse for din computer.

Brug af cookies og registrering af din IP-adresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten.

Fragtopgaver.dk videregiver ikke dine stamoplysninger og øvrige oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten eller det materiale, du uploader på tjenesten, medmindre du selv giver adgang for andre til sådan information, eller fragtopgaver.dk forudgående har indhentet dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse. Pålægges fragtopgaver.dk at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil Fragtopgaver.dk dog udlevere de krævede oplysninger.

Du er berettiget til at kontakte Fragtopgaver.dk og kræve oplyst, hvilke oplysninger fragtopgaver.dk har registreret om dig, og hvordan disse oplysninger i givet fald er indhentet.

Bliver du bekendt med, at oplysninger, Fragtopgaver.dk har registreret om dig, er fejlbehæftede, kan du til enhver tid kontakte fragtopgaver.dk med anmodning om, at fragtopgaver.dk retter de fejlbehæftede data i det omfang, du ikke selv kan rette i din profil.

Fragtopgaver.dk er dataansvarlig, jf. persondataloven, i forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at få oprettet en profil. For alle andre data, herunder de data du selv valgfrit indtaster, og materiale, du selv uploader på tjenesten, er du selv dataansvarlig, jf. persondataloven, og Fragtopgaver.dk er databehandler.

Fragtopgaver.dk anvender en ekstern it-leverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af Fragtopgaver.dk. Denne IT-leverandør er databehandler for Fragtopgaver.dk, og du accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler de data for hvilken du selv er dataansvarlig.

It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra Fragtopgaver.dk, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader.

Du giver ved accept af disse vilkår Fragtopgaver.dk fuldmagt til at give instrukser overfor IT-leverandøren vedrørende behandling af dine data. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven eller i strid med Fragtopgaver.dk’s instruks. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

For at du kan oprette en prisforespørgsel på Fragtopgaver.dk har vi brug for følgende oplysninger: Navn, evt. firmanavn, telefonnummer, samt e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne oprette dig som bruger på fragtopgaver.dk, og du således kan modtage tilbud på din opgave.

Direktøren og de ansatte for Fragtopgaver.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi bruger en logstatistik på Fragtopgaver.dk hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Fragtopgaver.dk.

10.1 GDPR

I henhold til GDPR lovgivning den 25. maj 2018 har Fragtopgaver.dk ApS fået “Persondatapolitik” der kan ses via dette link.

11. Ansvarsbegrænsning

Fragtopgaver.dk tilstræber at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og Fragtopgaver.dk vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på
tjenesten, navnligt hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid. Fragtopgaver.dk kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig.

Fragtopgaver.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten. Datatab kan forekomme og du anbefales derfor altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på tjenesten. Fragtopgaver.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.

Fragtopgaver.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som du måtte blive påført af andre der anvender tjenesten.

Fragtopgaver.dk er formidler af informationer på tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger og vognmænd imellem.

Fragtopgaver.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud.

Fragtopgaver.dk formidler kontaktoplysninger mellem vognmand og bruger, samt betaling og afregning for fragten, mellem vognmand og bruger. Fragtopgaver.dk kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler herved eller misligholdelse af en aftale indgået mellem bruger og vognmand efter at Fragtopgaver.dk har formidlet kontakt parterne imellem.

Topdanmark A/S tilbyder, via Fragtopgaver.dk, muligheden for at tilkøbe tingforsikring i forbindelse med betaling af fragten. De gældende forsikringsbetingelser skal være opfyldt for, at forsikringen dækker i tilfælde af skader. I tilfælde af en skade, hvor der er tegnet tingforsikring på godset, skal brugeren kontakte Topdanmark A/S jf. den anviste procedure, som brugeren bl.a. bliver oplyst omkring i den, efter købet, modtaget e-mail kvittering indeholdende oplysninger om forsikringen, herunder police nr.

Alle tilbud der afgives fra vognmænd via portalen er uforpligtende og kan til hver en tid annulleres af både kunde og vognmand uden yderligere forklaring. Den juridiske fragtaftale indgås direkte mellem af vognmand og bruger, partnerne imellem. Fragtopgaver.dk kan ikke stilles til ansvar for skader eller misligholdelse af aftale der er forsaget af en, hos Fragtopgaver.dk, tilmeldt vognmand.

Fragtopgaver.dk fralægger sig et hvert ansvar ved ukorrekte oplysninger i forbindelse med opgaven, herunder vægt og mål af gods samt indtastning af afhentning og leveringsbyer.

12. Ændring af disse vilkår

Fragtopgaver.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil Fragtopgaver.dk varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og/eller sendes som besked direkte til dig som bruger via det integrerede beskedsystem og din oplyste e-mail adresse.

De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på selve tjenesten.

13. Kontaktoplysninger

Fragtopgaver.dk tjenesten drives af:

Fragtopgaver.dk ApS
C/o ScaleHouse
Nålemagervej 1
9000 Aalborg

CVR nr.: 32 32 52 89

Tlf.: +45 70 23 80 30
E-mail: support@fragtopgaver.dk

Der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

14. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem fragtopgaver.dk og en vognmand, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Fragtopgaver.dk’s til enhver tid værende værneting. Tvister mellem forbrugere og fragtopgaver.dk følger reglerne for forbrugerværneting i retsplejeloven.

København, den 1. oktober 2018