Forretningsbetingelser Ad-Hoc og Kurerkørsel

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende, når du bestiller en ad-hoc eller kurerkørsel via Fragtopgaver.dk.

 

Ved brug af Fragtopgaver.dk’s tilbudstjeneste, henvises til disse forretningsbetingelser.

København d. 01.09.2020
Opdateret d. 13.04.2021 kl. 17:32

Fragtopgaver.dk ApS
Nålemagervej 1
9000 Aalborg
E-mail: support@fragtopgaver.dk
Cvr. 32325289
 1. Fragtopgaver.dk er en online platform, der formidler kontakt mellem brugere (herefter Brugeren / Brugere) og partnere (herefter Partneren / Partnere), således at Fragtopgaver.dk’s Brugere kan få transporteret varer i Danmark.
 2. Formålet med Fragtopgaver.dk’s tjeneste er at sikre, at Brugeren af platformen kan få transporteret varer ved hjælp af følgende transportmidler:
  Lastbil, Varevogn eller Liftvogn
 3. Anvendelsen af et af de ovenstående transportmidler vælges af Brugeren selv, og Brugeren er ansvarlig for, at varerne kan transporteres i det valgte transportmiddel. Såfremt varerne er for store i forhold til det af Brugeren valgte transportmiddel, er Partneren berettiget til at nægte at medtage varerne. Brugeren vil i sådanne tilfælde blive pålagt at betale minimumssatsen for transporten.
 4. Fragtopgaver.dk’s platform gør det muligt for Brugeren at sende en anmodning til Partnere, som herefter kan acceptere transporten. Når Partneren har accepteret den pågældende transport, sker der udveksling af oplysninger, herunder navne på både Partner og Bruger, køretøjets art, adresser, instruktioner med videre.
 1. Personer, der ønsker at registrere sig som Brugere og anvende Fragtopgaver.dk, skal afgive følgende oplysninger:
  Navn,
  Kreditkortoplysninger og
  Mobiltelefonnummer samt e-mail
 2. Brugere skal være minimum 18 år for at blive registret hos Fragtopgaver.dk.
 3. Personer, som har registreret sig på Fragtopgaver.dk som Brugere, modtager en personlig konto med en adgangskode.
 4. Registreringen hos Fragtopgaver.dk er personlig og må ikke anvendes af andre end Brugeren.

Fragtopgaver.dk giver Brugeren mulighed for at sende en anmodning om transport til en Partner. Brugeren kan sende en anmodning om transport her og nu, eller Brugeren kan indtaste dato og tidspunkt for den ønskede transport.

Brugeren har det fulde ansvar for at oplyse om korrekt vægt på varen i forbindelse med bestilling. Vægten af varen er afgørende for, hvorledes Fragtopgaver.dk behandler bestillingen.

 1. Fragtopgaver.dk indgår kontrakten med Brugeren, og bringer derefter Brugeren i kontakt med en Partner ved at sende Brugerens anmodning til Partnere i området. Afhentning af Brugerens varer på det ønskede tidspunkt forudsætter, at en Partner accepterer anmodningen.
 2. Partneren har efter eget skøn ret til at acceptere eller afvise en anmodning om transport.
 3. Brugeren kan vælge, at varerne må stilles udenfor den påviste adresse. I så fald skal Brugeren tydeligt angive dette i forbindelse med bestillingen. Når varerne er placeret efter Brugerens angivelse, anses leveringen for at være sket, og Partneren giver besked herom via applikationen. Herefter anses risikoen for varerne for overgået til Brugeren, og varerne er ikke længere omfattet af Fragtopgaver.dk og forsikring jf. pkt. 11 i disse Forretningsbetingelser.
 1. Når varerne anses for leveret til rette modtager, vil Brugeren blive notificeret.
 2. Brugeren er forpligtet til at sikre, at Brugeren selv – eller en anden bemyndiget modtager af varerne – er til stede på den adresse, som Brugeren har anvist som rette leveringssted på tidspunktet for Partnerens ankomst. Dette gælder dog ikke, hvis Brugeren har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.3.
 3. Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede på den adresse, som Brugeren har anvist som rette leveringssted, skal Partneren forsøge at kontakte Brugeren med henblik på at aftale vilkårene for en alternativ levering. I denne situation vil Brugeren være forpligtet til at betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med en sådan alternativ levering. Dette gælder dog ikke, hvis Brugeren har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.3.
 4. Såfremt der sendes pallegods, eller enhver form for gods, der kræve løfteudstyr såsom palleløfter, sækkevogn eller møbelhund, skal underlaget på leveringsadressen være fast, såsom asfalt, beton eller anden lignende hård overflade. I situationer hvor Partneren ankommer til en leveringsdestination hvor underlaget ikke er fast og godset kun han håndteres med løfteudstyr, vil Partneren kontakte Brugeren med henblik på, at aftale vilkårene for en alernativ levering. I sådanne tilfælde forpligter Brugeren sig til, at betale for de ekstra omkostninger der er forbundet med ventetid og/eller læssetid. 
 5. Såfremt Partneren ikke kan komme i kontakt med Brugeren, er Partneren efter en venteperiode på leveringsstedet på ti minutter berettiget til at stille varerne ude foran på adressen. Ventetiden betales af brugeren. Herefter skal risikoen for varerne anses for overgået til Brugeren, og varerne er ikke længere omfattet af Fragtopgaver.dk’s forsikring jf. pkt. 11. i disse Forretningsbetingelser.
 1. Brugeren må ikke anvende Fragtopgaver.dk’s transporttjeneste til transport af følgende varer:
  – Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition
  – Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser, eller petrokemikalier og
  – Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.
 2. Såfremt en Bruger alligevel anvender Fragtopgaver.dk til transport af ovenstående varer, er disse varer ikke omfattet af Fragtopgaver.dk’s forsikring i overensstemmelse med pkt. 11, og Brugeren vil øjeblikkeligt blive ekskluderet fra Fragtopgaver.dk.
 1. Fragtopgaver.dk anvender et ratingsystem, hvor Partneren bedømmes af Brugeren på en skala fra 1 til 5 stjerner, der repræsenterer Partnerens samlede præstation som følger:
  – Utilstrækkelig
  – Ringe
  – Tilfredsstillende
  – God
  – Fremragende
 2. Ved vurderingen af Partnerens samlede præstation kan Brugeren blandt andet lægge vægt på Partnerens:
  – Ydelse
  – Kundeservice
  – Attitude
  – Kørefærdigheder
  – Punktlighed
  – Andre relevante faktorer
 3. Brugeren bør bemærke, at en Partner, der ikke opretholder en løbende gennemsnitlig rating på 4,0 eller derover, vil blive vurderet af Fragtopgaver.dk, og Fragtopgaver.dk vil herefter træffe beslutning om, hvorvidt Fragtopgaver.dk ønsker at fortsætte samarbejdet med Partneren. Partneren vil blive ekskluderet fra Fragtopgaver.dk, såfremt Fragtopgaver.dk ikke ønsker at fortsætte samarbejdet.
 1. Fragtopgaver.dk forbeholder sig retten til at etablere et ratingsystem, hvor Brugeren bedømmes af Partneren.
 2. Såfremt et sådant system etableres og Brugeren ikke opretholder en tilfredsstillende rating, er Fragtopgaver.dk berettiget til uden varsel at ekskludere Brugeren fra Fragtopgaver.dk.
 1. De til enhver tid gældende takster for transporttjenester findes på www.fragtopgaver.dk i forbindelse med prisberegning for en opgave. De gældende takster afhænger af det valgte transportmiddel, tidspunktet for afhentning samt tid og distance for transporten.
 2. Der er 5 minutters vente-/læssetid inkluderet ved hvert stop på en opgave (ved 2 stop er der således inkluderet 10 minutters vente-/læssetid totalt), øvrig vente-/læssetid efteropkræves med kr. 6,75 + moms pr. påbegyndte minut.
 3. Fragtopgaver.dk kan til enhver tid ændre eller opdatere disse takster, og det er Brugerens ansvar at holde sig informeret om de aktuelle takster for transporttjenesterne som bestilles via Fragtopgaver.dk.
 4. Fragtopgaver.dk forbeholder sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag.
 5. Brugeren vil forinden en bestilling få et estimeret prisoverslag for transportens udførsel via applikationen. Vejledende prisoverslag er ekskl. broafgift, færgebillet, parkeringsafgift, affaldsafgift eller andre brugerbetalinger forbundet med transporten.
 6. Der foretages en reservation på Brugerens tilknyttede kreditkort ved afgivelse af bestilling svarende til det estimerede prisoverslag. Det er først når transporten er gennemført, at det endelige beløb trækkes fra Brugerens tilknyttede kreditkort. Såfremt det endelige beløb for transporten overstiger det estimerede prisoverslag, vil dette delbeløb herefter blive trukket fra Brugerens kreditkort. Såfremt det endelige beløb for transporten er mindre end det estimerede prisoverslag, vil dette delbeløb herefter blive frigivet på Brugerens kreditkort.
 7. Såfremt betaling ikke kan gennemføres, og transporten er blevet udført, vil Brugeren efterfølgende blive opkrævet betaling for transporten. Fragtopgaver.dk forbeholder sig ret til at overdrage sagen til inkasso i henhold til reglerne herom, såfremt Brugeren ikke betaler rettidigt.
 8. Såfremt Brugeren ønsker at annullere en transport, skal Brugeren gøre dette inden for 5 minutter efter, en Partner har accepteret transporten. Såfremt transporten ikke er aflyst inden for de 5 minutter efter en Partner har accepteret turen, vil Brugeren blive opkrævet et gebyr svarerende til det til enhver tid gældende startgebyr.
 9. Såfremt Partneren er ankommet til afhentningsstedet, skal Brugeren betale minimumsprisen for transporten.
 10. Fragtopgaver.dk forbeholder sig ret til at indføre et gebyr for brug eller download af applikationen og / eller tjenesten. Såfremt Fragtopgaver.dk beslutter at indføre et sådant gebyr, vil Fragtopgaver.dk underrette Brugeren herom samt tillade, at Brugeren enten kan fortsætte med aftalen på de nye vilkår eller opsige denne.
 11. Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede i forbindelse med levering, er Brugeren forpligtet til at betale de yderligere omkostninger, som dette medfører. Omkostningerne afhænger af den ekstra tid, som Partneren bruger, indtil levering har fundet sted, jf. pkt. 5.3 ovenfor.
 1. Betalinger, der er foretaget, refunderes ikke.
 2. Enhver klage over en gennemført transport eller dennes afregning skal indgives på mail til support@fragtopgaver.dk inden for 24 timer efter transporten afsluttes.
 3. Brugeren accepterer at ville betale for den gennemførte transporttjeneste, og i den forbindelse har Fragtopgaver.dk retten til at debitere Brugerens betalingskort, som Brugeren har angivet i forbindelse med registrering på Fragtopgaver.dk, inklusive eventuelle afbestillingsgebyrer, ekstra vente-/læssetid med videre.
 4. Fragtopgaver.dk anvender en betalingstjenesteudbyder til at forbinde Brugerens betalingskort til Fragtopgaver.dk.
 5. Behandlingen af betalinger i forbindelse med Brugerens brug af Fragtopgaver.dk vil, foruden disse Forretningsbetingelser, være genstand for betalingstjenesteudbyders og Brugerens betalingskortudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. Fragtopgaver.dk er ikke ansvarlig for nogen fejl fra betalingstjenesteudbyders side. I forbindelse med anvendelsen af Fragtopgaver.dk vil Fragtopgaver.dk få visse transaktionsoplysninger, som Fragtopgaver.dk alene vil anvende i overensstemmelse med pkt. 12.3 nedenfor.
 6. Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay.
 7. Når du handler hos Fragtopgaver.dk behandles kortoplysningerne af Reepay A/S, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for kortbetalinger. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.
 8. Alle priser er angivet i danske kroner.
 1. Som Bruger af Fragtopgaver.dk bliver varerne forsikret fra det tidspunkt, hvor Partneren angiver at være i besiddelse af varerne, og til det tidspunkt, hvor levering har fundet sted, hvortil Fragtopgaver.dk ansvar og forsikringsdækning ophører. Se pkt. 4.5 og 5.4.
 2. Det gælder dog ikke enhver form for elektronik, kontanter, værdipapirer, dokumenter af enhver art, smykker, juveler og ure der er undtaget for forsikringsdækning og dermed ansvar for Fragtopgaver.dk.
 3. Forsikringsdækning forudsætter, at Brugerens varer er forsvarligt indpakket eller emballeret til at kunne klare transportens almindelige forløb. Forsvarlig indpakning eller emballering er Brugerens eget ansvar. Derudover forudsætter forsikringsdækningen, at Brugeren har angivet korrekt vægt på varen ved bestilling af transport.
 4. Fragtopgaver.dk ansvar er begrænset til forsikringsdækningen, og der kan derfor ikke rejses krav mod Fragtopgaver.dk for tab eller forhold, der ikke er omfattet af forsikringen, jf. nedenfor.
 5. Forsikringsdækningen afhænger af værdien af Brugerens varer. Brugerens varer er forsikret med maksimal dækning á 75.000 kr. pr. transport med selvrisiko på 1.000 kr.
 6. Forsikringen dækker maksimalt den enkelte genstand med dennes genskaffelsespris dvs. værdien umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, konjunkturer, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dokumentation for varens værdi er påkrævet.
 7. I forbindelse med skader på eller tyveri af Brugerens varer, skal Brugeren foretage en anmeldelse heraf til Fragtopgaver.dk straks og ikke senere end 6 timer efter varerne er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes skriftligt til Fragtopgaver.dk via support@fragtopgaver.dk.
 8. Selvrisikoen fratrækkes, jf. pkt. 11.5, i det beløb, der udbetales til Brugeren i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.
 9. Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, som angivet ovenfor, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning jf. pkt. 11.11 og 11.12.
 10. Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Brugerens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig indpakning af varerne jf. pkt. 11.3.Ved købs/salgsforsendelser udgør fakturabeløbet inkl. fragtomkostninger den maksimale erstatning.
 11. Tab, der opstår som følge af Partnerens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og Fragtopgaver.dk hæfter ikke for tab, som Brugeren lider som følge af en forsinkelse.
 12. Brugeren kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Partnerens transportydelse.
 13. Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 6 i disse Forretningsbetingelser.
 14. Ved købs/salgsforsendelser udgør fakturabeløbet inkl. fragtomkostninger den maksimale erstatning.
 1. Fragtopgaver.dk indhenter og behandler en række oplysninger om Brugeren, blandt andet i forbindelse med registrering af Brugeren på Fragtopgaver.dk.
 2. Brugeren afgiver i forbindelse med registrering udtrykkeligt samtykke til, at Fragtopgaver.dk behandler og opbevarer oplysningerne i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (2016/679) af 27. april 2016  (”Databeskyttelsesloven”) jf. særskilt persondatapolitik.
 3. Brugeren giver også udtrykkeligt samtykke til, at Fragtopgaver.dk videregiver visse oplysninger til Partneren, når Partneren har accepteret en transport jf. særskilt persondatapolitik.
 4. Fragtopgaver.dk er den dataansvarlige for denne behandling og behandling af personoplysninger foretages i overensstemmelse med god databehandlingsskik i henhold til Databeskyttelsesloven.
 5. Behandlingen af personoplysninger udføres med henblik på, at Partneren kan gennemføre transporten for Brugeren, og behandlingen af personoplysninger er nødvendig for Fragtopgaver.dk leveringer i henhold til Forretningsbetingelserne. Behandlingen af personoplysningerne er også nødvendig for Fragtopgaver.dk generelle forretningsdrift og -udvikling.
 6. Fragtopgaver.dk videregiver ikke oplysninger om Brugeren til en anden virksomhed til brug for markedsføring. Fragtopgaver.dk anvender ikke oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i markedsføringsøjemed, medmindre Brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.
 1. I tilfælde af, at Brugeren ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelserne, er Fragtopgaver.dk berettiget til straks at ekskludere Brugeren fra Fragtopgaver.dk.
 2. Der foreligger navnlig misligholdelse, der berettiger Fragtopgaver.dk til at ekskludere Brugeren fra Fragtopgaver.dk, såfremt:
  – Brugeren udviser aggressiv, chikanerende eller nedværdigende opførsel.
  – Brugeren ikke overholder gældende lovgivning, herunder navnlig straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.
  – Ved manglende betaling.
 3. Brugeren kan til enhver tid deaktivere sin profil på Fragtopgaver.dk og kræve, at Fragtopgaver.dk sletter alle oplysninger om Brugeren, som ikke kræves opbevaret ved lov.
 1. Anvendelse af Fragtopgaver.dk sker på Brugerens eget ansvar.
 2. De oplysninger og anbefalinger, som Brugeren modtager på Fragtopgaver.dk, er alene beregnet til generelle informationsformål og udgør ikke rådgivning.
 3. Brugeren skal holde Fragtopgaver.dk skadesløs for så vidt angår tab eller udgifter, der opstår i forbindelse med Brugerens misligholdelse af Forretningsbetingelserne eller overtrædelse af gældende lovgivning.
 4. Fragtopgaver.dk er ikke ansvarlig for følgende:
  – Upræcist indhold eller fejl i Fragtopgaver.dk, eksempelvis tastefejl eller utilsigtede funktioner.
  – Person- eller tingsskade, der opstår på et tidspunkt, hvor varerne ikke anses for at være i Fragtopgaver.dk besiddelse, se pkt. 4.5.
  – Partneres eller andre Brugeres adfærd eller handlinger ud over, hvad der er dækket af forsikringen, jf. pkt. 11.
 1. Fragtopgaver.dk kan på Fragtopgaver.dk placere hyperlinks til andre websteder eller applikationer, der ejes af tredjeparter og dermed er uden for Fragtopgaver.dk kontrol.
 2. Sådanne tjenester kan have egne vilkår, forretningsbetingelser og politikker for behandling af personoplysninger, som er Fragtopgaver.dk uvedkommende.
 1. Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.
 2. Enhver tvist, der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Købehavns Byret.